Wykonywanie przeglądów budynków jednorodzinnych jest obowiązkiem właścicieli nieruchomości. Niestety w przypadku braku okresowych przeglądów ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia odszkodowania, gdy w nieruchomości wystąpi pożar, zalanie lub inne szkody.

Czy wykonanie przeglądu budynku jest faktycznie obowiązkiem właściciela?

Każda osoba, która posiada dom jednorodzinny musi brać odpowiedzialność za jego stan techniczny. Dlatego też wykonywanie okresowych przeglądów potwierdzających sprawność wszystkich instalacji w budynku jest obowiązkiem jego właściciela. Niestety większość osób posiadających domy wykonuje przeglądy rzadko. Statystyki wykazują, że tylko 30% właścicieli domów rzetelnie wykonuje przeglądy instalacji. Większość osób robi przeglądy sporadycznie, a zdarzają się też tacy, którzy nie wykonują ich wcale.

Właściciele domów być może nie zdają sobie sprawy z tego, iż przeglądy w domu jednorodzinnym dają gwarancję bezpieczeństwa. Zaniechanie tego obowiązku może skutkować narażeniem mieszkańców na utratę zdrowia i życia (awarie i pożary). 

Aspekt prawny i częstotliwość przeglądów

Przeglądy budynku jednorodzinnego można podzielić na trzy kategorie według częstotliwości ich wykonywania. Pierwsze należy wykonywać co roku, drugie co pięć lat, natomiast ostatnie w razie potrzeby. Przegląd budynku jednorodzinnego jest niejako zabezpieczeniem dla właściciela i potwierdzeniem, że instalacje działają prawidłowo.

Raz w roku właściciele budynków jednorodzinnych muszą dokonać przeglądu instalacji i urządzeń, które służą ochronie środowiska. Chodzi tutaj o oczyszczalnie ścieków, przyłącza kanalizacyjne i szamba. Raz w roku należy także sprawdzić elementy instalacji gazowej oraz przewody kominowe. Jest to niezwykle ważne, aby wentylacja i kominki wewnątrz domu były sprawne. Dzięki temu można mieć pewność, iż przyczyną jakiegokolwiek pożaru nie będą elementy instalacji gazowej.

Co pięć lat należy wykonywać przeglądy związane ze sprawdzeniem stanu technicznego obiektu budowlanego oraz te związane z elektryką. Badanie instalacji elektrycznej, zabezpieczeń i innych środków ochrony przed porażeniem jest niezwykle ważne, by zapewnić mieszkańcom pełne bezpieczeństwo.

Ostatnia kategoria dotyczy zjawisk nadzwyczajnych, na które narażony jest budynek jednorodzinny. Takie przeglądy warto wykonać, gdy wystąpiły czynniki mocno oddziałujące na strukturę budynku: silne wiatry, wstrząsy sejsmiczne, intensywne opady, pożary.

Kto może przeprowadzić przegląd budynku jednorodzinnego?

Przegląd budynku jednorodzinnego może być przeprowadzany tylko i wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Sprawdzanie stanu technicznego poszczególnych instalacji musi być przeprowadzane przez fachowców, którzy mają uprawnienia budowlane w swojej specjalizacji. Inspekcję kominów może zatem wykonać tylko mistrz kominiarstwa. Identycznie sprawa wygląda z instalacjami gazowymi i elektrycznymi. Takie przeglądy muszą przeprowadzać osoby mogące pochwalić się świadectwem kwalifikacji E+D, czyli eksploatacji i dozoru.

Jaka dokumentacja potwierdza przegląd techniczny?

Każdy przegląd techniczny budynku jednorodzinnego musi zakończyć się spisaniem odpowiedniego protokołu, oczywiście w dwóch kopiach. Fachowiec, który wykonuje przegląd techniczny musi dostarczyć jedną kopię protokołu do Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jest to jego obowiązek. Druga kopia protokołu zostaje oddana właścicielowi budynku jednorodzinnego. Ważne jest to, iż właściciel musi przechowywać ten dokument aż do zakończenia istnienia obiektu.

Protokół jest potwierdzeniem stanu technicznego budynku. Zawarte w nim są wszelkie informacje o aktualnej kondycji i ewentualnych usterkach występujących w obiekcie. Dlatego też tak ważne jest to, by właściciele budynków jednorodzinnych rzetelnie podchodzili do tej sprawy i przeprowadzali przeglądy z częstotliwością wspomnianą wcześniej. Dzięki temu można zaoszczędzić sobie stresu i zmartwień związanych z ewentualnym wystąpieniem przykrych, niepożądanych zdarzeń.

Jakie informacje muszą być zawarte w protokole?

Właściciele powinni prowadzić książkę obiektu, w której wpisywane są wszystkie wyniki przeglądów i kontroli. Dzięki temu wszelkie informacje o stanie instalacji i budynku są zawarte w jednym miejscu. Protokół, który musi być spisany po zakończonym przeglądzie powinien posiadać niezbędne elementy określone w artykule 62 ustęp 4-6a Prawa Budowlanego. 

Niezbędnymi informacjami, które musi posiadać protokół, są:

  • data przeprowadzenia kontroli,
  • dane osoby przeprowadzającej kontrolę: imię i nazwisko, numer uprawnień i specjalność,
  • dane właściciela budynku jednorodzinnego,
  • zakres przeprowadzonej kontroli,
  • ustalenia, w tym ewentualne nieprawidłowości,
  • zalecenia dotyczące naprawy.

Wykonywanie przeglądów budynku jednorodzinnego zgodnie z ustaloną częstotliwością może pomóc w utrzymaniu dobrego stanu technicznego obiektu i w przypadku wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości można je łatwo wykryć. To wszystko ma wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców budynku.

Oceń artykuł:

Przegląd budynku jednorodzinnego - kiedy Cię one obowiązują?
Średnia 5/5 na podstawie 683 opinii.