Wyjaśniamy, jakie są dopuszczalne odchyłki przy odbiorze technicznym mieszkania od dewelopera. Przeczytaj nasz artykuł.

Normy odchyłek w budownictwie

Odbiór techniczny pozwala nabywcy sprawdzić stan techniczny mieszkania, a następnie spisać usterki w protokole odbioru. Zgodnie z tzw. Ustawą deweloperską w ciągu 14 dni od momentu podpisania protokołu deweloper odnosi się do wskazanych wad i usterek. W ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia odbioru technicznego powinno nastąpić naprawienie wszystkich uchybień. Z doświadczenia naszych specjalistów wynika, że wielu wad nie udałoby się znaleźć bez użycia specjalistycznego sprzętu. Korzystanie z przepisowych łat, kątownika czy chociażby szczelinomierza gwarantuje zweryfikowanie ukrytych odchyłek. Sprawdzenie lokalu przy pomocy profesjonalnego sprzętu daje pewność, że deweloper nie będzie mógł podważyć pomiarów. Dla nabywcy oznacza to pewność naprawy wszystkich wad i usterek na koszt dewelopera.

Brak kątów prostych na ścianach

Odpowiedzialność dewelopera za wady i usterki

Z naszego doświadczenia wynika, że deweloperzy nie zawsze wykonują naprawy po odbiorze technicznym. Jeżeli deweloper nie naprawia wad i usterek, to zgodnie z prawem ma jeszcze możliwość wyznaczenia drugiego terminu przeprowadzenia napraw. Powinien jednak podać powód, z którego wynika opóźnienie. W przypadku dalszego odmawiania naprawienia usterek nabywca ma prawo skorzystać tzw. rękojmi. Jest to ogólna zasada prawa cywilnego, zgodnie, z którą deweloper odpowiada za stan nieruchomości, jeżeli ta nie ma właściwości, o których zapewniał albo wydał lokal w stanie niezupełnym. W takim przypadku nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej, zażądać naprawy wady, żądać wymiany lokalu na nowy lub żądać obniżenia ceny. Co do zasady rękojmia przysługuje, gdy wada fizyczna została ujawniona w ciągu 2 lat, a w przypadku nieruchomości termin ten jest wydłużony do 5 lat od momentu przeniesienia lokalu na rzecz nabywcy?

Najczęstsze odchyłki mieszkania

Przy odbiorze mieszkania nabywca powinien pamiętać o podstawowych dokumentach stanowiących o dopuszczalnych odchyłkach. Podstawą jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Pomiar powierzchni mieszkania powinien odbyć się według nowszej (i korzystniejszej dla nabywcy) normy PN-ISO 9836-1997 (chociaż warto wspomnieć, że część deweloperów stosuje starszą i niestety mniej korzystną normę PN-70/b-02365).

W mieszkaniach deweloperskich najczęściej spotyka się odchyłkę podkładu posadzki. Co do zasady nie powinna ona wynosić więcej niż 5 mm na całej rozpiętości pomieszczenia. Tzw. prześwity miejscowe na długości do 2 metrów również nie powinny przekraczać 5 mm. 

Inną odchyłką są zbyt płytko położone przewody elektryczne i w związku z tym widoczne prześwity ułożonej instalacji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury podtynkowe przewody elektryczne powinny znajdować się na głębokości, co najmniej 5 mm.

Sprawdzając mieszkanie należy również zwrócić uwagę na grubość tynków. Klasyczne tynki gipsowe powinny mieć grubość, co najmniej 2 mm, a na suficie i tzw. “podciągnięciu” nie więcej jak 15 mm. Grubość tynku cementowo-wapiennego powinna wynosić maksymalnie 60 mm. Warto przy tym sprawdzić wilgotność tynków przy pomocy wilgotnościomierza.

Najczęstsze pytania

Odbiór techniczny jest idealnym momentem, by skontrolować pracę dewelopera i sprawdzić zapisy umowy deweloperskiej i rzuty instalacji, porównując z tym, co zostało zrealizowane.

Warto mieć ze sobą przepisową poziomicę, czyli łatę o długości 1 m lub 2 m, a także kątownik czy szczelinomierz, który pomoże sprawdzić jakość wykonania i wykryć ewentualne odchyłki.

Wszystkie istotne usterki należy wpisać do protokołu odbioru, by to deweloper miał obowiązek je naprawić, jeśli nabywca nie sporządzi protokołu najprawdopodobniej usterki będzie musiał naprawić na własny koszt.

Według ustawy deweloper ma 14 dni na odniesienie się do wad zapisanych w protokole, zaś 30 dni na ich naprawę - liczy się od dnia wykonania odbioru, dlatego tak ważna jest data sporządzenia protokołu.

Warto mieć świadomość, że jeśli chodzi o pomiar powierzchni mieszkania może się odbywać w korzystniejszy dla nabywcy sposób (norma PN-ISO 9836-1997), ale spora część deweloperów stosuje starszą normę PN-70/b-02365.

Jeśli chodzi o normy związane z grubością tynków to oscylują między 2mm-15mm dla tynków gipsowych i maksymalnie 60 mm dla cementowo-wapiennych, ale istotna jest też ich wilgotność, którą można skontrolować za pomocą wilgotnościomierza.

Oceń artykuł:

Dopuszczalne odchyłki przy odbiorze mieszkania i domu
Średnia 5/5 na podstawie 200 opinii.