W poniższym artykule wyjaśniamy, co może być potrzebne do odbioru domu.

Odbiór domu często  jest wyczekiwanym przez kupującego momentem, zwłaszcza w przypadku zakupu dokonywanego na rynku pierwotnym, gdzie oczekiwanie może trwać kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt miesięcy. Dom podlega odbiorowi również po zakończeniu prowadzonych przez wykonawcę prac budowlanych, wykończeniowych bądź remontowych. W każdej z tych sytuacji należy bardzo szczegółowo sprawdzić stan techniczny budynku oraz jakość i poprawność zrealizowanych prac.

Bardzo niskie osadzenie regulatora temperatury od ogrzewania podłogowego

Formalności związane z odbiorem domu


Jeżeli dom budowaliśmy samodzielnie wówczas konieczne będzie zgłoszenie faktu zakończenia prac do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, czego należy dokonać w ciągu 14 dni od momentu kiedy budowa formalnie się zakończyła. Zgłoszenie musi spełniać wymogi formalne, co oznacza, że załączyć do niego należy między innymi oryginał dziennika budowy, protokoły przeprowadzonych kontroli instalacji i przyłączy, ewentualnie kopie rysunków projektowych po zmianach w przypadku gdy takie zmiany zostały wprowadzone oraz dokumentację powykonawczą. PINB powinien otrzymać również oświadczenie kierownika budowy, potwierdzające, iż budynek został zrealizowany zgodnie z projektem budowlanym, udzielonymi pozwoleniami oraz prawem budowlanym.
W przypadku jakichkolwiek uwag do zgłoszenia stosowną informację z urzędu powinniśmy otrzymać w ciągu 21 dni od przekazania zgłoszenia, w innym przypadku możemy przyjąć, że zgłoszenie zostało przyjęte.

Odbiór domu od dewelopera

Podczas odbioru gotowego domu od dewelopera należy bardzo dokładnie sprawdzić budynek pod względem technicznym, a także zweryfikować zgodność zrealizowanych prac z zapisami umownymi i standardem wykończenia. Konieczne jest też kompleksowa kontrola nieruchomości pod kątem poprawności zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych, do czego niezbędna jest szczegółowa znajomość norm budowlanych, prawa budowlanego i zasad sztuki budowlanej. Sprawdzić należy między innymi kąty, piony, poziomy, tynki i wylewki, stolarkę okienną i drzwiową oraz wszystkie instalacje. Dlatego dobrze jest w tej kwestii zdać się na inżynierów firmy Odbiór.pl, którzy użyciu profesjonalnego sprzętu (w tym kamery termowizyjnej) będą w stanie w nieinwazyjny sposób zweryfikować jakość wykonanych prac i wskazać wymagające naprawy usterki. Stwierdzone wady należy wpisać do protokołu, który będzie podstawą do ich usunięcia przez dewelopera. Zgodnie z ustawą deweloperską na naprawę uznanych w ciągu 14 dni od daty sporządzenia protokołu usterek deweloper ma 30 dni, liczonych od dnia odbioru.

Odbiór domu po zakończeniu prac budowlanych lub wykończeniowych

Odbiór domu od wykonawcy wymaga dokładnego sprawdzenia zapisów umowy o roboty budowlane (jeżeli na jej podstawie prace były realizowane), w tym standardu wykończenia, którego załączenie do umowy staje się powoli standardem.
W trakcie odbioru skontrolować należy podobne kwestie jak w przypadku odbioru domu od dewelopera, w tym instalacje, piony, poziomy, płaszczyzny, ściany, ale też okładziny podłogowe i liniowość gniazdek elektrycznych i włączników.
Również w tym przypadku inżynierowie firmy Odbiór.pl służą swoim doświadczeniem i wiedzą. 

Oceń artykuł:

Co jest potrzebne przy odbiorze domu | zadzwoń 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 18 opinii.