W artykule dowiadujemy się, co zrobić, gdy firma remontowa nie wywiązała się z umowy. 

Współpraca z firmą remontową nie jest zawsze łatwa i może nie układać się do końca po myśli inwestora. Dlatego przede wszystkim ważne jest właściwe skonstruowanie umowy z wykonawcą, a także znajomość przysługujących inwestorowi uprawnień w przypadku, gdyby wykonawca nie wywiązywał się z podjętych zobowiązań.

Umowa o roboty budowlane - najważniejsze kwestie

Umowa o roboty budowlane uregulowana jest w Kodeksie cywilnym. Pomimo iż zawieranie z wykonawcą umowy na piśmie nie jest obowiązkowe, to forma pisemna będzie znacznie pewniejszym zabezpieczeniem interesów stron umowy. Oprócz postanowień umownych strony obowiązują także zapisy ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 647. Kodeksu cywilnego „przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia”. Umowa zobowiązuje wykonawcę do wykonania określonego przez umowę obiektu (w tym wypadku prac remontowych) zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej oraz jego oddania inwestorowi, a inwestora - do wykonania czynności związanych z przygotowaniem robót, odebrania obiektu i zapłaty wskazanego w umowie wynagrodzenia. W umowie należy wskazać datę i miejsce jej sporządzenia, dane jej stron, dokładny opis przedmiotu umowy, wynagrodzenie wykonawcy i sposób jego wypłaty oraz warunki rozwiązania bądź odstąpienia od umowy przez jej strony. Dzięki zapisaniu w umowie kar umownych dochodzenie odszkodowania w przypadku szkód, związanych z niewłaściwą realizacją jej postanowień, będzie znacznie łatwiejsze ze względu na brak konieczności udokumentowania poniesionych przez poszkodowaną stronę szkód. 

Uprawnienia inwestora w przypadku problemów z realizacją umowy

Jeżeli wykonawca realizuje prace w niewłaściwy sposób lub opóźnia się w ich prowadzeniu, inwestor może skorzystać z uprawnień przysługujących mu zgodnie z regulacjami Kodeksu cywilnego lub na podstawie właściwych zapisów umownych. 

Pierwszym krokiem powinno być wystosowanie wezwania o zmianę sposobu realizacji prac, jeżeli wykonawca wykonuje je niewłaściwie. W przypadku braku wprowadzenia zmian przez wykonawcę we wskazanym w wezwaniu terminie oraz pojawienia się opóźnień, uniemożliwiających terminowe zakończenie prac, inwestor jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy. Kosztami prac zleconych wykonawcy zastępczemu w celu dokończenia remontu obciążony może zostać wykonawca, który nie wywiązał się z umowy.

W każdym przypadku warto jest pamiętać o tym, aby prace zrealizowane przez wykonawcę po ich zakończeniu odebrać. Podczas takiego odbioru sprawdzić należy jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z umową i obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie wykryte podczas odbioru usterki powinny zostać wpisane do protokołu, a odpowiedzialność za ich naprawę spoczywa na wykonawcy. Bardzo pomocne może okazać się tu wsparcie specjalisty - inżyniera bądź inspektora budowlanego, które w ramach usługi odbioru technicznego zapewnia swoim klientom firma Odbiór.pl

Oceń artykuł:

Firma remontowa nie wywiązała się z umowy | 886 070 575
Średnia 5/5 na podstawie 11 opinii.